Convocatòria de les Subvencions CET

Ja s’han publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) l’Ordre de bases reguladores per a la concessió de subvencions als centres especials de treball. Aquesta ordre regula dos programes i, a continuació, us informem de les novetats respecte de l’any passat. També, us recomanem que llegiu el PDF amb deteniment que conté tant l’Ordre de bases com les instruccions que es trameten annexes de la secció de Treball Protegit, Ocupacional i Autonomia.

Programa 1

Subvenció destinada a la realització d’accions relatives a les unitats de suport a l’activitat professional en el marc dels serveis d’ajustament personal i social de les persones amb discapacitat dels centres especials de treball.  (Abans Ajut 1 d’USAP)

S’han eliminat els topalls de data de registre.

S’han eliminat els topalls d’import.

La quantia de 1.200,00 euros anuals s’ha de reduir proporcionalment en funció de la durada dels contractes de les persones treballadores amb discapacitat en funció de la durada de la jornada laboral, quan el contracte sigui a temps parcial, encara que sigui per motius terapèutics.

El termini de sol·licitud serà de vuit dies hàbils.

S’ha eliminat el projecte de l’activitat per adaptar-ho a la normativa estatal.

La puntuació mínima per accedir a la subvenció serà de 55 punts. Més del 90% dels CET de l’any passat van assolir aquesta puntuació.

La justificació efectivament pagada es presentarà mensualment dins dels primers vuit dies hàbils del mes posterior a la prestació del servei, excepte el mes de novembre, en què s’haurà de presentar dins els primers tres dies hàbils del mes de desembre de l’any de la convocatòria. Les mensualitats de juny i desembre han d’incorporar la corresponent paga extraordinària, que s’ha de justificar en aquest període.

Es farà un pagament inicial del 80% del total de l’import atorgat i 20% restant es tramitarà quan s’hagi justificat la totalitat de l’activitat. 

Programa 2

Subvenció per al foment de la integració laboral de persones amb discapacitat de grau igual o superior al 33% contractades en centres especials de treball. (SMI)

S’han eliminat els topalls de data de registre.

S’han eliminat els topalls d’import.

El termini de sol·licitud i justificació mensual serà de vuit dies hàbils excepte el mes de novembre,  que s’haurà de presentar dins els primers tres dies hàbils del mes de desembre. Les mensualitats de juny i desembre han d’incorporar la corresponent paga extraordinària, que s’ha de justificar en aquest període.

El sistema d’atorgament serà el següent:

Primer es concedirà per als llocs de treball de les persones amb discapacitat d’especials dificultats per ordre de prelació, de major a menor grau de discapacitat.

Segon es concedirà per als llocs de treball de les persones amb discapacitat no incloses en el col·lectiu d’especials dificultats de més a menys grau de discapacitat i fins a exhaurir el pressupost que estableixi la respectiva convocatòria.

 

Català