Ajuts del Programa d'atenció social a les persones amb discapacitat (PUA) 2016

La Generalitat de Catalunya  ha convocat els Ajuts per a l’any 2016 del Programa d’Atenció Social a les persones amb Discapacitat.

Aquest Programa té per objecte facilitar els ajuts econòmics necessaris per al desenvolupament de l’autonomia personal de les persones amb discapacitat, física, psíquica o sensorial amb mesures compensatòries per tal de millorar la seva qualitat de vida i fomentar la seva integració social. 

Poden ser beneficiàries les persones que tinguin reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33% i que compleixin les condicions i els requisits establerts.

Els Organismes responsables són:

  • Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

  • Direcció General de Protecció Social

El termini per a la presentació dels formularis de sol·licitud és del 18 de juny al 17 d'agost de 2016.

El formulari de sol·licitud es pot presentar a:

  • Direcció General de Protecció Social
  • Oficines de Benestar Social i Família
  • Oficines d’Atenció Ciutadana del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
  • Oficina d’Atenció Ciutadana a Girona
  • Oficina d’Atenció Ciutadana a la Cerdanya
  • Oficines de registre d’entrada i sortida de documents de la Generalitat de Catalunya
  • A qualsevol dels llocs que preveu l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú

DOCUMENT SOL·LICITUD

RESOLUCIÓ TSF/1486/2016, d'1 de juny, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió dels ajuts del Programa d'atenció social a les persones amb discapacitat per a l'any 2016

ORDRE TSF/141/2016, de 27 de maig, per la qual s'aproven les bases per a la concessió dels ajuts del Programa d'atenció social a les persones amb discapacitat per a l'any 2016.   

Català